SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, February 9, 2011

PENGENALAN MAKROEKONOMI (THE INTRODUCTION OF MACROECONOMIC)

1   Bagi membezakan kajian mikroekonomi dengan makroekonomi, lihat beza ejaan mikro dengan makro, iaitu i dengan a. Mikro mengkaji pelaku ekonomi (isi rumah, firma) individu, manakala makro mengkaji pelaku ekonomi secara agregat (keseluruhan).

2   Kajian makroekonomi boleh diringkaskan dalam rumus:  C  + I  + Xn

    Y  =  yield  =  pendapatan negara
    C  =  consumption  =  penggunaan (dan tabungan =  S  =  saving)
     I   =  investment  =  pelaburan
     G  =  government spending = perbelanjaan kerajaan (dan cukai =  T =  tax)
     Xn  =  nett export  =  eksport bersih, iaitu X - M  = eksport - import


[ Keseimbangan pendapatan negara boleh dianalisis berdasarkan empat peringkat sektoral:


     keseimbangan Y satu sektor   ==>   Y  =  C  +  S              }                         
                                                                                         }               ekonomi     
     keseimbangan Y dua sektor   ==>   Y =   C  +  I                }               tertutup     
                                                                                         }                        
     keseimbangan Y tiga sektor   ==>    Y  =  C  +  I  +  G       }                        
                                                                                                                         
     keseimbangan Y empat sektor  ==>  Y  =  C  +  I  +  G  +  Xn             >>>  ekonomi terbuka    ]   

3   Secara am, matlamat makro ialah pertumbuhan tanpa inflasi dan tanpa pengangguran, serta imbangan bayaran positif

4   Pertumbuhan terbahagi kepada:

     a:  pertumbuhan ekonomi:  diukur oleh peningkatan aktiviti ekonomi, atau peningkatan pembangunan
         berbentuk fizikal. Dari segi angka ditunjukkan oleh peningkatan dalam Keluaran Dalam Negara
         Kasar benar (KDNK, GDP = gross domestic product);
     b:  pertumbuhan kebajikan:  peningkatan taraf hidup masyarakat = peningkatan pendapatan per kapita
          benar = { [Ypc benar baru - Ypc benar asal] / Ypc asal } x  100%  

Nota:  pertumbuhan ekonomi tidak semestinya diikuti oleh pertumbuhan kebajikan disebabkan isu eksternaliti (pencemaran, kesesakan), agihan pendapatan tidak setara, komposisi dan kualiti keluaran, dll.           

5   Inflasi dianggap rendah  (tanpa inflasi) jika kadarnya tidak melebihi 2% setahun

6  Tanpa pengangguran (guna tenaga penuh, full employent) berlaku jika kadar pengangguran tidak melebihi 4%

7   Imbangan pembayaran (BoP = balance of payment) positif ialah apabila X - M = +ve.     
     (secara am sahaja, perincian akan dibincangkan dalam bab yang khusus)

8   Pemboleh ubah makro (yang penting):

     a:   Tenaga buruh (TB) = jumlah penduduk dalam usia produktif (15 - 64 tahun)
                                        = guna tenaga  +  penganggur   (GT +  UN, unemployment)

     b:   Guna tenaga (GT)  =  tenaga buruh yang berjaya mendapat pekerjaan =  GT - UN

     c:    Penganggur  (UN) =  TB yang sanggup bekerja, tetapi tidak memperoleh pekerjaan  =  TB - GT

9   Rumus Kadar TB = [TB / penduduk] x 100%

10   Kadar Pertumbuhan TB  =  [TB baru - TB asal]   /  TB asal

11   Kadar GT  =  [ GT / TB ]  x  100%

12   Kadar pertumbuhan GT  =  {  [GT baru  -  GT asal] / GT asal }  x  100% 

13   Kadar pengangguran   =  [ UN  /  TB ]  /  100%

14  Dasar sebelah permintaan ialah langkah kerajaan menerusi bank pusat mempengaruhi AE (perbelanjaan agregat, aggregate expenditure, aktiviti ekonomi) dengan cara:
        a:   dasar fiskal (mengubah-ubah G, T);   G = perbelanjaan kerajaan,  T = cukai;
        b:   dasar kewangan (mengubah-ubah bekalan / penawaran wang);
        c:   kawalan langsung X, M  ( tarif, kuota, embargo, dll )

15 Dasar sebelah penawaran ialah langkah kerajaan mempengaruhi penawaran agregat dalam negara (domestik) dengan cara menurunkan cukai input yang diimport, insentif pelaburan, galakan R & D).

Kesimpulannya, kajian makroekonomi memberi tumpuan kepada peranan kerajaan untuk mencapai semua matlamat ekonomi, di samping mengelak kesan -ve akibat peningkatan Y.

No comments: