SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, April 17, 2011

PENDIDIKAN USAH TERLALU VOKASIONAL (THE SOCIAL EFFICIENCY THEORY IN EDUCATION)


PENGENALAN
         
       Perbincangan merujuk artikel bertajuk Social Efficiency Splintered: Multiple Meanings Instead of the Hegemony of One oleh  J. Wesley Null, penolong profesor sekolah pendidikan, Universiti Baylor, Texas, Amerika Syarikat yang diterbitkan dalam Journal of Curriculum and Supervision, Winter 2004, Vol. 19, No. 2, pp 99 – 124.  Artikel berkenaan adalah lanjutan disertasi Ph.D beliau tentang pelopor konsep kecekapan sosial, iaitu William Chandler Bagley (Null, 2004b). Artikel telah berusaha mengetengahkan kembali nama Bagley dan konsep kecekapan sosial beliau.   Terdapat versi lain tentang kecekapan sosial yang berbeza daripada konsep asal Bagley.

Artikel penyelidikan tersebut berupa kajian kes sejarah tentang cara sesuatu istilah dan konsep diberikan makna berbeza mengikut konteks.  Objektif kajian ialah untuk menjelaskan tiga makna berlainan tentang kecekapan sosial, dan mengemukakan kepentingan konsep tersebut dalam konteks pendidikan di Amerika Syarikat.  Sampel kajian ialah dokumen penulisan abad 20.

2       ISU YANG DIBINCANGKAN DALAM ARTIKEL

2.1    Kritik terhadap penggunaan konsep kecekapan sosial oleh sarjana semasa
        Pelopor konsep kecekapan sosial dalam pendidikan, Bagley (1905) tidak pernah mengaitkan kecekapan sosial dengan gerakan untuk memastikan pelajar menerima pendidikan bersesuaian dengan peranan masa depan mereka sebagai pekerja dan isi rumah (Ravitch, 2000); rugged individualism, kawalan sosial dan pengurusan saintifik (Klibard, 1995 dan Krug, 1969). Sebaliknya kecekapan sosial ialah perkembangan perwatakan moral individu pelajar dalam hubungannya dengan masyarakat. Kemahuan, keperluan dan hasrat individu disalurkan demi kebaikan masyarakat. Bagley kemudian mengembangkan kecekapan sosial sebagai perkhidmatan sosial, atau keharmonian sosial.

2.2    Kecekapan sosial versi John Dewey
         Dewey, 1916 cuba memecahkan dualisme individu dan masyarakat dengan saranan agar pendidikan berjuang untuk menjadikan kecekapan sosial dan budaya peribadi sebagai sinonim, bukannya antagonis. Walaupun kecekapan sosial meruntuhkan halangan stratifikasi sosial, ia tidak wajar dijadikan matlamat unggul pendidikan. Ini selari dengan pendapat Irving King, 1913 bahawa individu bukan sekadar berjuang untuk diri sendiri (self-seekers).  Pendidikan ialah kehidupan dan bukan persediaan untuk hidup.

2.3    Kecekapan sosial versi  kawalan sosial
       Atas nama kecekapan vokasional, Snedden (1914) menyarankan supaya kurikulum pendidikan umum (liberal education) yang bertunjangkan konsep dan matlamat kecekapan sosial yang samar digantikan segera dengan bentuk latihan yang mengarah kepada keperluan ekonomi dan saintifik. Namun 17 tahun kemudian Snedden melonggarkan ketaksubannya tentang kecekapan vokasional.  Bobbit pula menganggap konsep kecekapan sosial sebagai samar, mengandungi harapan terlalu tinggi, serta lari daripada dunia pekerjaan dan era sains yang menuntut ketepatan dan kekhususan.

2.4    Kecekapan sosial: antara pendidikan liberal dan latihan vokasional
Jesse B. Sears (1928), profesor di Stanford menerima konsep kecekapan sosial sebagai matlamat pendidikan.  Cubberley menyifatkannya sebagai falsafah pendidikan baharu yang terbaik dan serasi dengan kehidupan moden dan patut menjadi matlamat sekolah.  Latihan vokasional hanyalah berupa bahagian kecil daripada wawasan kecekapan sosial.  Michael John Demiashkevich menyokong bahawa pendidikan liberal berteraskan disiplin kemanusiaan menganjurkan keadilan, keindahan, tolak ansur, kebebasan dan kesamarataan, malah tidak bertentangan dengan latihan vokasional.

3        IMPLIKASI PENYELIDIKAN
3.1     Dinamika perbezaan konseptual    
          Konsep kecekapan sosial telah diberikan maksud yang berbeza-beza mengikut konteks (juga bandingkan dengan pendekatan kecekapan sosial dalam ekonomi kebajikan, Bohm, 1987).  Nasib serupa pernah menimpa konsep essentialism yang juga dipelopori Bagley (Ornstein,1998: 41).  Disebabkan isu pendidikan liberal dan vokasional masih berlarutan hingga kini, maka konsep kecekapan sosial perlu diberi perhatian dan dibahaskan dengan lebih meluas dalam pengajian kurikulum, dan dipertimbangkan dalam proses perancangan kurikulum. 

3.2    Kecekapan sosial sebagai matlamat pendidikan               
         Sebagai jalan tengah, perancangan kurikulum perlu mengambil kira kepentingan individu dan masyarakat sebagai hubungan timbal balik dan saling melengkapi, bersesuaian dengan kepesatan perubahan persekitaran pendidikan yang boleh dikaitkan dengan triplisasi (triple-sation: individualization, localization, globalization) (Cheng, 2004). Obses terhadap konsep modal insan (human capital) yang didominasi oleh perkiraan ekonomi di kalangan negara  sedang membangun (yang melalui fasa take-off) mengakibatkan kurikulum dipacu oleh kehendak pasaran (market driven).  Usaha mengetengahkan konsep kecekapan sosial bakal memberikan imbangan yang bijaksana.

3.3      Fokus berlebihan terhadap latihan vokasional         
          Pengenalan latihan vokasional terlalu mengkhusus di peringkat sekolah mesti dikaji.  Pendekatan modal insan pun memfokuskan supaya institusi pendidikan mengeluarkan individu dengan ciri dan sikap tertentu di dunia pekerjaan, bukan sogokan kemahiran yang begitu cepat usang. Kerajaan harus memperuntukkan sebahagian dana kepada institusi majikan untuk program melatih semula pekerja.  Dalam konteks ini, konsep kecekapan sosial lebih mirip kepada hipotesis tapisan  (atau signal theory).

3.4     Integrasi pendidikan liberal – pendidikan vokasional
          Bloom (1987) pernah menyifatkan pelajar, terutama di institusi pengajian tinggi Amerika sebagai menderitai kedaifan budaya , serta dibelenggu minda tertutup.  Hampir semua universiti (termasuk Harvard, Princeton dan Yale) berorientasikan kurikulum industri, berbanding pendidikan liberal Oxbridge di England.  MIT pula berada pada kedudukan ke-24 jika dikelompokkan sebagai sebuah negara dari segi keluaran negara kasarnya.  Isu siswazah berdaya saing dalam pasaran begitu ketara dititikberatkan dalam perancangan kurikulum sedemikian.  Walaupun menjadi keutamaan, aspek moraliti individu yang menyumbang kepada kebaikan masyarakat  sebagai teras pendidikan liberal mesti terus diperkukuh (Lihat Wu, 2001).   
            
4            KESIMPULAN DAN PENUTUP
          Artikel telah melakukan “promosi” konsep kecekapan sosial menerusi kajian kes sejarah dan telah menelusuri konsep kecekapan sosial ke akar umbinya, membongkar eksploitasi dan justifikasi perbezaan pendapat yang sebenarnya sangat positif untuk bidang perancangan kurikulum yang masih baru, serta mendambakan pakej dan sintesis idea terbaik.  Walaupun kelihatan seperti garisan selari yang tidak betah bertemu, namun dengan pentakrifan dan susun tertib yang baik, segala perbezaan konsep itu akhirnya seyogia digembleng untuk menjana kekuatan baru dalam proses perancangan kurikulum.  Menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan.

Dalam konteks Malaysia, konsep kecekapan sosial adalah serasi dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang turut memberi penekanan terhadap keseimbangan individu dan masyarakat.  Maka, di celah-celah keghairahan mengetengahkan pendekatan modal insan dalam dasar dan strategi pendidikan negara, konsep kecekapan sosial patut ditampilkan sebagai pengimbangnya.  Saranan  artikel supaya  perkhidmatan sosial (pendidikan liberal; individu menyumbang untuk kebaikan masyarakat) lebih dominan berbanding dengan kawalan sosial (vocationalism) tepat pada masanya.


BIBLIOGRAFI

    Bagley, William C (1914).  Liberal and Vocational Education.  Dalam Journal of Proceeding and Addresses of the Fifty-Second Annual Meeting.  Ann Arbor: National Education Association of the United States.  Diperoleh daripada http://www.baylor.edu/Wesley_Null/BagleyFundamentalDistincion.pdf
(diakses: 15.9.2004)

    Bloom, Allan (1987).  The Closing of the American Mind.  New York:  Touchstone Simon & Schuster

    Bohm, Peter  (1987).  Social Efficiency – A Concise Introduction to Welfare Economics (2nd Edition).  Surrey, UK:  MacMillan Education

    Cheng Yin Cheong  (2004).  New Principalship for Globalisation, Localisation, Individualisation:  Paradigm Shift.  Dalam Rahimah Haji Ahmad & Tie Fatt Hee (ed.).  Principalship and School Management.  Kuala Lumpur:  Principals’ Institute, University of Malaya

    Null, J. Wesley (2004).  Social Efficiency Splintered: Multiple Meanings Instead of the Hegemony of One.  Dalam Journal of Curriculum and Supervision, Winter 2004, Vol.19, No. 2, pp 99 – 124

    ____________ (2004b).  A Disciplined Progressive Educator: The Life and Career of William Chandler Bagley.  Diperoleh daripada http://www3.baylor.edu/~Wesley_Null/ADisciplinedProgressive.htm
(diakses: 13.9.2004)

    Ornstein, Allan C. & Hunkins, Francis P.  (1998).  Curriculum – Foundations, Principles and Issues.  Boston:  Allyn and Bacon

    Wu, Christopher  (2001).  U.S. Progressive Vocationalism: Reworking the Meaning of School.  Diperoleh daripada http://frode.ruc.dk/paed/summer2001/chriswu.pdf (tarikh akses:  12.9.2004)

No comments: