SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, July 4, 2010

ULASAN BUKU PENYELIDIKAN (BOOK REVIEW: INSTRUCTOR'S MANUAL ON EDUCATIONAL RESARCH)

Judul buku: Instructor's Manual to Accompany How To Design and Evaluate Research in Education

Penulis buku:  Jack R. Fraenkel dan Norman E. Wallen, San Francisco State University

Penerbit / tahun terbit:  McGraw-Hill, Inc., New York / 1993 
 

Sinopsis

Buku iringan kepada sebuah teks penuh ini ditujukan kepada guru dan pensyarah yang mengajar kursus penyelidikan. Buku setebal 240 muka surat ini dibahagikan kepada 20 bab dimulai dengan saranan reka bentuk kursus penyelidikan yang hendak dikendalikan. Bab dua tertumpu kepada cara menyediakan masalah penyelidikan, soal jawab dan ujian aneka pilihan bagi mengukur penyampaian kursus. Bab 3 menyentuh etika dalam penyelidikan, termasuk perlindungan terhadap subjek / responden kajian, kerahsiaan, persetujuan berpengetahuan dan hak kanak-kanak jika mereka dilibatkan. Bab 4 mengkategori pemboleh ubah, serta membandingkan hipotesis dengan soalan penyelidikan. Bab 5 ialah tentang tinjauan bacaan yang perlu diterangkan dari segi kaedah dan sumber akses yang autentik. Bab 6 menyarankan tunjuk ajar pemilihan sampel supaya dapat digeneralisasikan kepada populasi. Bab 7 mengetengahkan tentang proses instrumentasi bagi mentadbirkan penyelidikan yang sejajar dengan jenis data yang hendak dikutip. Bab 8 menjurus kepada cara menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen dalam kutipan data, serta jenis kesalahan pengukuran yang mungkin berlaku. Bab 9 membincangkan sejumlah persembahan statistik deskiptif dalam laporan penyelidikan. Bab 10 tertumpu kepada statistik inferensi. Bab 11 tentang signifikan keputusan penyelidikan. Bab 12 memberi penegasan terhadap kawalan kesahan dalaman. Bab 13 hingga 18 menyajikan kaedah penyelidikan: eksperimental, korelasi, perbandingan sebab-musabab, tinjauan, kualitatif dan pensejarahan. Bab 19 memberi panduan tatacara menulis kertas cadangan dan laporan penyelidikan. Bab terakhir membincangkan pelaksanaan penyelidikan di sekolah yang disertakan dengan contoh dan lampiran.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini memberikan perspektif yang boleh dikatakan lengkap dan menyeluruh kepada guru dan pensyarah yang diamanahkan mengendalikan kursus penyelidikan. Walaupun pada asasnya buku ini berfokus kepada pengajaran kursus prasiswazah dan ijazah tinggi, guru dan pensyarah yang mengendalikan kursus penyelidikan di sekolah juga memperoleh input penting tentang bidang pendedahan yang perlu disampaikan kepada peserta kursus asas penyelidikan,  sama ada guru atau pelajar prauniversiti. Langkah penyampaian, bahan ujian, ulasan penyelidikan dan contoh yang disediakan dalam setiap bab disusun dengan begitu jelas dan teratur supaya lebih mudah digunakan semasa menyampaikan kuliah, atau semasa mengendalikan kelas tutorial tentang penyelidikan.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P & P 

Panduan untuk mengendalikan kursus penyelidikan ini sangat mustahak justeru guru akademik tingkatan 6 / pensyarah prauniversiti dikehendaki melaksanakan penyelidikan setiap tahun. Sebahagian guru belum pernah mendapat pendedahan lengkap berkenaan penyelidikan. Jika ada pendedahan sekali pun, mereka sudah lama tidak melaksanakan penyelidikan dalam format dan tatacara yang betul. Guru yang memiliki ijazah tinggi (sarjana dan Ph.D) pula perlu dirundingi supaya bidang tujahan penyelidikan yang dilaksanakan menepati keperluan dan kepentingan pengajian prauniversiti tingkatan enam. Dalam konteks SMK St Michael, Ipoh (SMI), tumpuan dikhususkan kepada penyelidikan tindakan yang bertujuan membuat refleksi amalan p & p sedia ada, dan elemen penambahbaikan yang diperlukan. Selain itu, buku panduan ini juga dapat digunakan bagi membimbing pelajar prauniversiti tentang proses dan tatacara penyelidikan dengan pilihan kaedah tinjauan yang hanya menghendaki pentadbiran penyelidikan hanya sekali. Sebagai setiausaha penyelidikan sekolah, saya mendapati ilmu yang terkandung dalam buku ini boleh dimanfaatkan dalam mereka bentuk taklimat asas penyelidikan kepada guru dan pelajar prauniversiti.

No comments: