SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, September 16, 2010

PERSIAPAN SEBELUM HADIR KOLOKIUM PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 (PRE-UNIVERSITY RESEARCH COLLOQUIUM GUIDELINE)

Pengenalan

Kolokium bermaksud perjumpaan atau persidangan (yang bersifat tidak formal) untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah (Kamus Dewan edisi keempat, 2005: 806). Dalam konteks penyelidikan yang dilaksanakan oleh pelajar prauniversiti tingkatan 6, kolokium ialah perhimpunan dalam bilangan kehadiran yang dihadkan bagi membentangkan draf  terakhir laporan penyelidikan di hadapan rakan penyelidik muda dan sekurang-kurangnya seorang guru akademik tingkatan 6 sebagai penilai. Kolokium akan memberi pengalaman dan pendedahan yang amat bernilai kepada pelajar prauniversiti seandainya perlu menjalani proses vetting dan viva di peringkat universiti kelak.

Beza vetting dengan viva.

Vetting ialah proses mempertahankan cadangan penyelidikan (proposal defense). Tujuannya bagi menyemak sesuatu laporan atau pembentangan secara teliti supaya dapat diterima (Longman Dictionary of Contemporary English, 2001:1592). Biasanya hanya pelajar ijazah tinggi yang perlu melepasi vetting.

Viva pula ialah peperiksaan lisan yang berkaitan dengan penyelidikan atau tesis yang dibuat, yang dilalui oleh seseorang untuk memperoleh kelayakan akademik, biasanya pada peringkat universiti (Kamus Dewan edisi keempat, 2005:1791). Kamus Longman (1598) mentakrifkan viva voce sebagai a spoken examination taken at the end of a university course. Viva sebenarnya ialah penerusan tradisi Aristotle, Plato dan Socrates dalam sesi pengujian ilmu falsafah.


Persediaan sesi vetting

Dalam sesi vetting,calon ijazah tinggi (sarjana dan doktor falsafah), pihak fakulti akan membuat penilaian, memberi maklum balas dan ulasan yang membina sebelum cadangan penyelidikan yang dikemukakan memperoleh kelulusan untuk diteruskan. Tumpuan pembentangan ialah dari segi reka bentuk penyelidikan yang disokong dengan masalah penyelidikan yang jelas, soalan penyelidikan yang menggambarkan pemboleh ubah yang hendak diperoleh datanya, kepentingan penyelidikan terhadap tubuh ilmu bidang penyelidikan dan sejumlah pengetahuan yang mencukupi. Sesi vetting boleh dijalankan secara terbuka (maksudnya dibuka kepada semua ahli akademik dan pelajar fakulti), atau secara tertutup (dihadiri hanya oleh jawatankuasa penilaian cadangan penyelidikan).

Kebiasaannya sesi vetting mengambil masa hingga satu jam bagi setiap calon. Sesi pembentangan calon pula ialah kira-kira 15 minit, sebelum diikuti dengan sesi soal jawab. Persediaan yang rapi membolehkan calon mampu melayan soalan aras tinggi daripada pakar-pakar kaedah dan statistik penyelidikan, pakar kandungan bidang ilmu, pakar teknikal dan pakar sokongan. Calon harus dapat membuktikan bahawa dirinya telah menguasai jumlah pengetahuan yang mencukupi, bagaikan telah menerokai samudera pengetahuan dalam bidang penyelidikan yang bakal dilaksanakan.

Antara soalan yang lazim ditanyakan untuk penyelidikan kuantitatif ialah:

1   Reka bentuk penyelidikan

     Adakah masalah penyelidikan yang dikemukakan penting atau biasa sahaja?
     Adakah kerangka teori yang digunakan membantu ramalan keputusan penyelidikan?
     Adakah penyelidikan yang dicadangkan memiliki kesahan dalaman?

2   Pengumpulan dan analisis data

      Adakah kaedah penyelidikan telah diperincikan?
      Adakah pendekatan / pentadbiran instrumen bersesuaian?
      Adakah statistik yang dipilih dapat menjawab soalan penyelidikan yang dinyatakan?
      Bagaimana generalisasi boleh dilakukan daripada penyelidikan yang dicadangkan?
      Adakah pemboleh ubah yang dinyatakan boleh diukur, serta sah?

Soalan yang diterima hendaklah disebut semula oleh calon dalam ayat sendiri bagi memastikan calon mendengar soalan dengan tepat. Jika soalan yang dikemukakan tidak kena-mengena dengan tajuk penyelidikan, calon boleh boleh meminta soalan dikhususkan, atau mendapatkan pertolongan penyelia projek penyelidikan. Ada calon yang perlu menghadiri sesi vetting lebih daripada sekali apabila perlu membuat proses ubahsuaian dan penambahbaikan yang disarankan.

Calon yang tidak berjaya mencapai piawaian (standard) mutu cadangan penyelidikan yang ditetapkan oleh fakulti mungkin terpaksa ditamatkan pencalonannya selepas tempoh tertentu misalnya setahun, atau dua semester pengajian. Sebab itulah seseorang calon mesti bersedia mematuhi bimbingan yang diberikan oleh penyelia projek masing-masing. Proses pengijazahan kesarjanaan tiada kompromi tentang mutu, kecualilah ijazah beli dari universiti palsu!
    


Proses Viva
 


Pada zaman dahulu kala, peperiksaan bertulis belum lagi meluas dilaksanakan. Di Eropah misalannya, hanya pada abad ke-16, peperiksaan bertulis dikembangkan. Namun, tradisi viva masih dikekalkan di kebanyakan universiti bagi memastikan calon ijazah tinggi yang mengaku telah menguasai bidang ilmu tertentu berupaya mempertahankannya apabila dicabar.

Sesi viva sudah tentu lebih sukar daripada vetting, justeru kali ini calon berhadapan bukan sahaja dengan pemeriksa dalaman fakulti, bahkan pemeriksa luar yang didatangkan dari universiti lain, termasuk luar negara. Viva voce sepatutnya berfungsi sebagai satu sesi perbincangan yang berkesan, bergantung kepada input dan persediaan calon.


Semasa viva, calon akan bersendirian menghadapi soalan-soalan "pukulan pancung" yang memerlukan ketabahan calon, kebijaksanaan mengatur jawapan secara spontan (in prompt to), dan memaparkan ciri kesarjanaan yang dikehendaki. Tiada campur tangan atau keizinan mencelah diberikan kepada penyelia disertasi atau projek untuk membantu calon. Jika pemeriksa dalam sesi viva tidak berpuas hati, calon akan diminta membuat pembetulan dan penambahbaikan dalam tempoh tertentu, atau berhadapan dengan kemungkinan bahawa pencalonan ditamatkan.

Kesimpulannya, sesi viva ialah proses terakhir penerimaan disertasi atau tesis (semua bab 1 - 5; tumpuan kapada dua bab terakhir), manakala vetting untuk meluluskan cadangan penyelidikan (bab 1 - 3).

Rujukan

        Abdul Rashid Moten (1998). A Guide to Research Proposal and Report Writing. Gombak: Research Centre, International Islamic University Malaysia.

       Creswell, John W. (2008). Educational Research - Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Quantitative Research. New Jersey, USA: Pearson Education

        Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia


Sesi Kolokium penyelidikan pelajar prauniversiti tingkatan enam.

Setelah mengambil kira kawalan sumber (akses, masa, tenaga, wang ringgit) pelajar prauniversiti tingkatan 6, sesi kolokium bolehlah disifatkan sebagai modifikasi vetting dan viva yang dipermudahkan. Pembentangan laporan penyelidikan hanya mengambil masa maksimum 10 minit, dan hanya satu soalan akan ditanyakan oleh penilai kolokium, iaitu guru akademik tingkatan 6 yang ditugaskan pada ketika itu. Semua isi pembentangan dan jawapan mestilah merujuk kandungan laporan yang telah disediakan.

Contoh pelaksanaan dan pentaksiran pembentangan laporan penyelidikan di SMK St Michael, Ipoh:


TARIKH
TEMPAT
KUMPULAN
CATATAN
21 / 9 / 2010
(1.20 –2.40 ptg)
Kelas
LSS1 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6
LSS2 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
LSS3 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6
LSS4 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
LSS5 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6
LSA1 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
LSA2 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
LSA3 : Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5

Guru-guru bertugas memilih satu kumpulan terbaik untuk mewakili kelas
28 / 9 / 2010
(1.20 –2.40 ptg)
Kelas
LSS1 : Kumpulan 7, 8, 9, 10, 11
LSS2 : Kumpulan 8, 9, 10, 11, 12, 13
LSS3 : Kumpulan 7, 8, 9, 10, 11, 12
LSS4 : Kumpulan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
LSS5 : Kumpulan 7, 8, 9, 10, 11, 12
LSA1 : Kumpulan 8, 9, 10, 11, 12, 13
LSA2 : Kumpulan 8, 9, 10, 11, 12, 13
LSA3 : Kumpulan 6, 7, 8, 9, 10

5 / 10 / 2010
(1.20 –2.40 ptg)
Dewan Kuliah
Sekolah

LSS1 : Kumpulan  …….
LSS2 : Kumpulan  …….
LSS3 : Kumpulan  …….
LSS4 : Kumpulan  …….

Guru-guru bertugas memilih johan, naib johan, tempat ketiga dan tempat keempat yang akan diberi sijil.
Bilik Kuliah 1 Tingkatan 6
LSA1 : Kumpulan  …….
LSA2 : Kumpulan  …….
LSA3 : Kumpulan  …….
LSS5 : Kumpulan  …….


Pemarkahan :
ISI  1
(5 markah)
Tajuk
1 markah
Pernyataan masalah
2 markah
Soalan penyelidikan
2 markah
ISI  2 
(5 markah)
Dapatan/ Keputusan
2 markah
Kesimpulan/ Cadangan
3 markah
Persembahan
(5 markah)
Vokal
3 markah
Alat bantu
2 markah
Soal jawab
(5 markah)

5 markah

Jumlah
20 markah

Sesi kolokium dalam kelas
·         Pembentangan dengan penggunaan carta ( kertas ‘mahjong’ / kad Manila / dsb. )
·         Setiap kumpulan diberi masa 10 minit
Loceng pertama adalah selepas 8 minit untuk bersedia berhenti
Loceng kedua adalah selepas 9 minit untuk berhenti
Kemudian kumpulan diberi 1 minit untuk menjawab 1 soalan yang dikemukakan oleh guru
·         Penjaga masa : Ketua kelas dan penolong ketua kelas

Sesi kolokium antara kelas
·         Pembentangan dengan penggunaan Powerpoint
·         Setiap kumpulan diberi masa 16 minit
      Loceng pertama adalah selepas 13 minit untuk bersedia berhenti membentang
Loceng kedua adalah selepas 14 minit untuk berhenti membentang
Kemudian kumpulan diberi 2 minit untuk menjawab 1 soalan yang dikemukakan oleh guru
·         Penjaga masa : Ketua kelas dan penolong ketua kelas LS4 (Dewan Kuliah Sekolah) dan LS5 (Bilik Kuliah 1
                          T6)
·         Ketua kelas dan penolong ketua kelas LS1 dan LA1 bertanggungjawab untuk membuka dan menutup pintu Dewan Kuliah Sekolah dan Bilik Kuliah 1 T6 masing-masing.
·         Semua ketua kelas dan penolong ketua kelas bertanggungjawab untuk membuka dan menutup lampu dan hawa dingin dewan/ studio.

No comments: